Pravidla soutěže HKS 10


Úplná pravidla soutěže „HKS 10“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „HKS 10“ (dále jen „soutěž“).

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost MICROSOFT s.r.o., se sídlem BB Centrum, budova Delta, Vyskočilova 1561/4a, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 47123737 (dále jen „organizátor“).

 1. Termín a místo konání soutěže

Soutěž se uskuteční v termínu od 17. 10. 2016 do 5. 11. 2016, 20:00 hod (dále jen „doba trvání soutěže“) na území České a Slovenské republiky.

 

 1. Účastník soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 15 let, jež mají doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jí blízká, cena se nepředá a výhra propadá ve prospěch organizátora soutěže k dalším propagačním či charitativním účelům.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže nebudou do soutěže zařazeny či z ní budou vyloučeny.

O nezařazení a vyloučení ze soutěže rozhoduje s konečnou platností organizátor.

Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes nesplnění podmínek pro účast v soutěži či přes jednání v rozporu s pravidly soutěže stala výhercem, nevzniká jí na výhru nárok. Stejně tak bude účastník vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 

 1. Zapojení do soutěže

Soutěžící se soutěže zúčastní tak, že v době trvání soutěže v období od 24. 10. 2016 do 5. 11. 2016 do 20.00 hodin:

Pošle komentář/zprávu v reakci na soutěžní otázky zveřejněné ve videu https://channel9.msdn.com/Shows/Hovory-od-kriveho-stolu/Hovory-od-kriveho-stolu-10-CZ-Dev-News v následujícím znění:

 • Jakou hru hrajeme v HKS 4?
 • Kolikrát se Pospa napil v HKS 6?
 • Jakou barvu má věšák v pozadí HKS 7?

Každý soutěžící po dobu trvání soutěže může výše popsaným způsobem zodpovědět soutěžní otázku opakovaně.

 1. Určení výherců, výhry v soutěži a jejich předání

Po skončení doby vyhrazené pro zveřejnění soutěžních komentářů na soutěžní otázky budou doručené soutěžní komentáře vyhodnoceny organizátorem a na základě tohoto vyhodnocení budou podle níže uvedených kritérií určeni soutěžící, kteří získají výhru v soutěži.

 • Výherci se stanou ti soutěžící, kteří správně zodpoví všechny soutěžní otázky, uvedou své kontaktní údaje a budou vylosováni organizátorem.

V soutěži budou určeni celkem 3 výherci (dále jen „výherce“).

 1. Termín určení výherce

Soutěžní komentáře/zprávy budou vyhodnoceny odbornou komisí a výherce následně vybrán v následujícím termínu do: 10. 11. 2016

 1. Výhry v soutěži:
 • zelená mikina „C# hashtagy píšu zásadně obráceně“
 • modrá mikina „Microsoft“
 • sada tématických nálepek a připínáčků

Soutěžící bude o výhře informován organizátorem, prostřednictvím zprávy na sociálních sítích organizátora, a to v následujícím termínu do: 11. 11. 2016

Pro převzetí výhry musí výherce poskytnout organizátorovi e-mailový kontakt, na kterém bude výherce informován o organizaci předání výhry. Soutěžící musí zareagovat organizátorovi v nejkratším možném termínu.

V případě, že odpověď výherce na výherní zprávu nebude organizátorovi v uvedené lhůtě doručena (48 hodin od odeslání výherní zprávy), nárok na výhru výherci zaniká a výhra propadá ve prospěch organizátora. Výhry budou zaslány do 14 pracovních dnů od doručení potvrzovací zprávy výherce organizátorovi.

Podmínky převzetí výhry určuje organizátor a výherce je povinen je respektovat, a to včetně podpisu všech příslušných dokumentů souvisejících s převzetím výhry.

V případě, že výherce výhru nepřevezme, propadá tato výhra ve prospěch organizátora.

 

 1. Zpracování osobních údajů, osobnostní práva a udělení práva k užití soutěžního příspěvku (díla)

Účastník účastí v soutěži a v případě výhry oznámením své adresy, souhlasí se zpracováním kontaktních a adresných údajů v rozsahu uvedeném v soutěžním formuláři a/nebo v oznámení adresy ze strany organizátora, společností MICROSOFT s.r.o., IČ: 471 23 737 se sídlem BB Centrum, budova Delta, Vyskočilova 1561/4a, Praha 4, PSČ 140 00, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím organizátorem pověřeného zpracovatele. Uvedené osobní údaje budou zpracovávány výhradně za účelem organizace soutěže a kontaktování výherců, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu nebo uplynutí doby, na kterou je souhlas dáván. Souhlas účastník uděluje na dobu trvání soutěže a 2 měsíce po skončení soutěže.

Údaje nebudou nad tento rámec zpracovávány ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Poskytnutí výše uvedeného souhlasu je dobrovolné. Soutěžící mají v souladu s § 11 a 21 zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu, doplnění, blokaci a likvidaci nesprávných údajů, jsou oprávněni požádat o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o nich zpracovávány. V případě domnělého porušení svých práv na ochranu mého soukromého a osobního života nebo zpracování v rozporu se zákonem mají soutěžící právo obrátit se na správce nebo zpracovatele i na příslušný dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže, má za následek vyřazení účastníka ze soutěže, neboť tento souhlas je nezbytný pro realizaci soutěže.

Účastí v této soutěži vyjadřuje každý účastník souhlas s tím, aby organizátor bezplatně použil po dobu 5 let po ukončení soutěže soutěžní příspěvek účastníka (včetně v něm zahrnutých fotografií nebo jiných záznamů obsahujících osobnostní prvky), jakožto i souhlas s pořízením a užitím (rovněž bezplatně a po stejnou dobu) jakýchkoli záznamů (fotografických, audio/video), které organizátor pořídil či získal v rámci soutěže, předávání a čerpání výher, a to pro reklamní účely organizátora, bez množstevního a územního omezení.

 

9 Závěrečná ustanovení

 

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a hodnoty.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pravidly stanovena. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Na výhry se nevztahuje záruka.

Organizátor není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky, ani za technické problémy, které mohou být způsobeny v průběhu soutěže (zejm. za fungování soutěžní adresy).

Účastník odevzdáním soutěžního příspěvku a formuláře vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně a bezvýhradně dodržovat.

Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob.

Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním výher či v souvislosti s účastí v soutěži.

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž ze závažných důvodů kdykoli změnit, pozastavit či bez náhrady zrušit.

Místo výhry není možné požadovat vyplacení hotovosti. Změna soutěže bude provedena vždy písemným číslovaným dodatkem k těmto pravidlům a zveřejněna na úložišti OneDrive s vždy komunikovaným přesným odkazem, který bude součástí textů u všech vypublikovaných soutěžních postů.

V Praze dne 17. října 2016

Skip to main content