గణపతి స్తోత్రములు

చాలా రోజుల తర్వాత మళ్లీ  ఒక తెలుగు బ్లాగు వ్రాయాలని కోరిక కలిగింది… వినాయక చవితి పండుగ కూడానూ! అందుకే ఈ సంచిక   ఆగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం | ఆనేక దంతం భక్తానాం ఏక దంతం ముపాస్మహే ||   అంతరాయ తిమిరోప శాంతయేత్  శాంత పావన మచిన్త్య వైభవమ్ |  తం నరం వపుషి కుంజరం ముఖే  మన్మహే కిమపి తున్దిలం మహ: ||   వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ అవిఘ్నం…

1

Harivarasanam

These days I started working (in parallel) on Indic Language input mechanisms.  It has been interesting learning so far.  I have first taken the transliteration to focus on the usability and intuitiveness.  I tried the very famous Google Telugu Transliteration tool.  And to my surprise, I found it so difficult and incomplete.  I basically wanted…

0