Utbildning som skyddsnät mot utanförskap


Tisdag morgon på Briggen Tre Kronor genomfördes en debatt med fokus på hur utbildning kan vara ett skyddsnät mot utanförskap. I panelen satt Länspolismästare Carin Götblad, Statssekreterare Bertil Östberg, Charlie Hansson, VD Chas, Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Karl-Henrik Nanning, Socialnämndsordförande i Håbo och diskuterade hur skolan kan vara en preventivåtgärd för att undvika de kriminella gängens rekrytering av ungdomar genom att lyckas med kunskapsmålen. Lupita Svensson fil.dr. från Malmö Högskola nämnde hur 200 barn frihetsberövas pga allvarliga brott. Några indikatorer för att hamna i riskgrupp för ökad rekryteringen in i kriminella gäng är bl.a. barnets höga frånvaro från skolan samt föräldrarsutbildningsnivå. Lupita nämnde i sin presentation också hur utvecklingsländer satsar mycket på läs- och skrivinlärningen för att stärka lärandet.

Carin Götblad, nämnde under debatten sin rapport "Kriminella grupperingar-motverka rekrytering och underlätta avhopp" där 5000 ungdomar under 21 år ligger i riskzonen för att rekryteras in i kriminalitet. Där kan ökat stöd till föräldrar samt tidiga insatser minimerar risken för inträde till kriminella gängen och skolan är en viktig del i detta arbete. Carin var tydlig med att kunskapen finns om vad som borde göras och nu måste det skridas till handling. Dessutom krävs ett långsiktigt och uthålligt arbete från myndigheter och andra berörda parter för att skapa förändringen.

Statssekreterare Bertil Östberg påvisade det stora behovet av att fortsätta att bygga Kunskapensskola där kunskapsmålen skall uppnås via ökat stöd från ämneskunniga lärare. Inte minst den nya möjligheten som kommer under hösten 2011 med den nya lärarutbildningen.

En generell summering av dialogen var att ett;

1. Ökat stöd för att följa upp barn som uteblir från skolan och snabbt ge återkoppling till föräldrar

2. Mer individanpassad utbildning

3. Ge barn som befinner sig i familjehem el institutionsplacerad kontinuitet i skolgången

4. Öka tryggheten i skolan samt kunskapsmålen

5. Ökad samverkan mellan olika myndigheter

Detta ger barnen möjlighet att nå målen i skolan och därigenom undvika att de rekryteras in i kriminalitet.

/Eva Pethrus


Comments (0)

Skip to main content