Открий твоя подарък в облака – правила на промоцията


Официални правила на промоцията

  

  

Раздел 1. Организатор на промоцията и официални правила на рекламната кампания

 

Промоцията на Майкрософт България ("Промоцията") се организира и провежда от Майкрософт България („Възложител на промоцията”) и агенция Публисис АД ("Организатор на промоцията").

Официалните правила са изготвени и ще бъдат публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон.

 

Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване. Пълният текст на Официалните правила може да бъде намерен на www.facebook.com/MicrosoftBulgaria

 

Раздел 2. Територия на промоцията

 

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

 

Раздел 3. Продължителност на промоцията

 

Промоцията стартира на 1 декември 2014 г. и ще продължи до 21 декември  2014 г.

 

Раздел 4. Механизъм на промоцията

 

От 1.12.2014  г. до 21.12.2014 г. включително участниците могат да се регистрират като отидат в един от посочените обекти на магазини Технополис, сканират отпечатания QR код на щанда на Майкрософт или на отпечатан на листовки, поставени на бюрата за информация и въведат изискваните лични данни в регистрационната форма.

Щандове на Майкрософт ще могат да бъдат открити в следните магазини:

 

Технополис Бургас, к-с Славейков 94

Технополис Велико Търново, ул. Магистрална 4

Технополис Варна, бул. Владислав Варненчик 277

Технополис Пловдив, бул. Санкт Петербург 133

Технополис София МОЛ Paradise Center, бул. Черни Връх 100

Технополис София МОЛ The Mall, бул. Цариградско шосе 115

Технополис София Младост, ж.к. Младост 4, Околовръстен път 265

Технополис София Сердика, бул. Ситняково 48

Технополис Стара Загора, бул. Никола Петков 12

Технополис Благоевград, ул. Св. Димитър Солунски 5

 

За да се регистрират участниците трябва да въведат валиден имейл адрес, име, фамилия и телефон.

В края на промоционалния период от всички валидни регистрации в присъствието на нотариус чрез специализиран софтуер, осигуряващ равен шанс на всички участници, на случаен принцип ще бъдат изтеглени и обявени двама печеливши.

 

Победителите ще бъдат оповестени на Facebook страницата на Майкрософт България най-късно до 3 (три) дни след тяхното избиране/изтегляне.

 

За участниците е необходимо да имат валидна интернет връзка, за да имат достъп до формата за регистрация.

 

За участие в играта не е необходимо да се извършва покупка на какъвто и да било продукт.

 

 

Раздел 5. Процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградите

 

За валидна се счита всяка регистрация в регистрационната форма при сканиране на съответния QR код, при която са попълнени всички изисквани полета, посочени в раздел 4.

В промоцията ще бъдат наградени общо 2 (двама) победителя.

Подробно описание на наградите се съдържа в раздел 6.

Печелившите ще получат своите награди  чрез куриер на посочен от тях адрес. За целта, след определяне на печелившите участници Организаторът ще осъществи контакт с тях на посочения при регистрацията имейл адрес или телефонен номер и ще поиска предоставянето на адрес за доставка на наградата.

Ако не може да бъде осъществен контакт с участника в рамките на 2 седмици след обявяване на печелившите или, в случай че даденият адрес е неточен и/или непълен, и доставка не може да се осъществи, участникът губи право да получи наградата си и Организаторът не носи отговорност за предоставянето й.

В случай че наградата е спечелена от участник, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит в рамките на посочения период, наградата ще бъде предоставена на следващия по ред участник, който е изтеглен от Организатора на промоцията, съгласно списък на резервните участници, изтеглени за спечелването на награда.

В случай че награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът на промоцията ще изиска приемане на наградата от негов родител/настойник и при липса на такова приемане в срок до един месец след приключване на Промоцията, т.е. до 21 януари 2015 г., наградата ще бъде предоставена на следващия по ред участник, който е изтеглен от Организатора на промоцията, съгласно списък на резервните участници, изтеглени за спечелването на награда. В случай че награда бъде спечелена от участник между 14 и 18 години, Организаторът на промоцията ще изиска съгласие за приемане на наградата от негов родител/попечител и при липса на такова съгласие за приемане в срок до един месец след приключване на Промоцията, т.е. до 21 януари 2015 г., наградата ще бъде предоставена на следващия по ред участник, който е изтеглен от Организатора на промоцията, съгласно списък на резервните участници, изтеглени за спечелването на награда.

 

Раздел 6. Описание на наградите

 

За целия период на Промоцията [общо 3 (три) седмици] се теглят 2 (две) награди, измежду валидните участия.

 

Наградите са:

- 1 устройство Acer Aspire Switch 10

- 1 устройство Asus Transformer Book T100TAL

 

Наградите не могат да бъдат заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

Раздел 7. Печеливши участия

 

 Наградите ще се присъждат на участници, които имат право да участват в Промоцията и които са направили валидна регистрация, спрямо изискванията.

Имената на печелившите ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Майкрософт България, а Организаторът на Промоцията ще се свърже с тях лично..

 

Раздел 8. Отговорност

 

Организаторът на промоцията и Възложителят на промоцията не носят отговорност за технически проблеми при сканирането на QR кода и регистрацията във формата за участие, както и за некоректни данни, предоставени от участниците.

Организаторът на Промоцията не е задължен да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите. Той не отговаря за качеството на наградите.

 

Раздел 9. Критерии за участие в промоцията

 

В Промоцията имат право да участват всички физически лица на територията на България, с изключение на служителите на Публисис АД, Майкрософт България и всички обвързани професионално в Промоцията, както и членове на техните семейства. 

 

Раздел 10: Прекратяване на Промоцията

 

Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

Раздел 11: Съдебни спорове

 

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Промоцията и участниците в същия се решава по взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на споразумение, спорът се решава от компетентните съдилища в България.

 

Раздел 12. Публичност

 

С участието си в настоящата Промоция участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Промоцията. Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Промоцията и в частност за целите на участие в Промоцията и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, адрес,  снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани онлайн, в аудио, печатни или видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.

 

Организаторът е регистриран по реда на Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с удостоверение №2551155.

 

За извършването на валидна регистрация в Промоцията участниците предоставят следните лични данни: име и фамилия, имейл адрес, телефон; а в случай на спечелване на награда за нейното получаване – и адрес за доставка. Отказът да се попълнят необходимите данни води до невъзможност за успешно приключване на регистрацията на участника, съответно до невъзможност да получи наградата си.

 

Всеки участник има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на адрес София, бул. България 118, етаж 5.

 

Раздел 13. Официални правила

 

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес  www.facebook.com/MicrosoftBulgaria за периода на Промоцията.

 

Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да спазват настоящите Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби. 


Skip to main content