Малките и средни фирми в България могат да получат безвъзмездно финансиране за технологична модернизация


На 22 октомври 2013 година беше обявена нова възможност за подкрепа на микро, малки и средни предприятия по процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. Фирмите, които имат поне 3 годишна корпоративна история, отговарят на изискванията за обороти за 2012 г. и за сектор на дейността, могат да кандидатстват и да получат средства за технологична модернизация и по-добра конкурентоспособност. Безвъзмездната помощ за проект може да достигне до 500 хил. лева за микро предприятията, до 1 милион лева за малките и до 2 милиона лева за средните компании. Заложени са и минимални прагове на помощтта.

Средствата могат да се влагат в инвестиции: за придобиване на оборудване, представляващо дълготраен материален актив (ДМА) - пряко свързано с постигане на целите на проекта (машини, съоръжения), както и за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) - пряко свързани с постигане на целите на проекта - патенти, лицензи, ноу-хау. Може да се закупува и софтуер, който е част от проектантския или производствен процес на фирмата, или такъв свързан с услугите, които предоставя предприятието. Заложени са обаче ограничения при закупуването на общ административен софтуер и системи за управление като ERP и CRM, които не се допускат.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 27 декември 2013 г. След това започва процеса на оценка на подадените проектни проедложения.

Откъде да започне бизнесът, за да получи финансиране
Първо, компаниите трябва да са убедени, че това, което искат да реализират, наистина ще подобри капацитета и конкурентоспособнстта им. Важно е сами, или с помощтта на консултанти, да съобразят доколко това, което планират се вписва в приоритетите и допустимите дейности по процедурата „Технологична модернизация в МСП“. На следващо място, добре е да се направи предварителна преценка на шансовете, според критериите за оценка, които са достъпни публично.

От значение е сфрерата, в която работи компанията. Секторът, към който се отнася може да й даде зелена светлина за кандидатстване (сектори по КИД 2008 С „Преработваща промишленост“; Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъбщения; Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове на основна икономическа дейност от раздел М72 „Научноизследователска и развойна дейност“) и дори приоритетни (раздели с код C20, C21, C26, C27, C28, C29 и С30, съгласно класификацията на Евростат и Предприятия от подсектор „научно-изследователска и развойна дейност” с код М72, съгласно класификацията на Евростат), с което да получат допълнителни точки при оценката.
  
Друг фактор за успех е правилното планиране на времето, за което ще се изпълнява проекта. Процедурата позволява до 12 месечна продължителност след подписване на договора за безвъзмездна помощ. Добре е компаниите да се възползват от максимално допустимия период и внимателно да подредят последователността и продължителността на всяка дейност, така че да се гарантира изпълнимост и коректна завършеност.

От значение е финансовото състояние и възможностите за привличане на кредитен ресурс. Новата процдеура „Технологична модернизация на МСП“ позволява до 65% авансово плащане по проекта и до 95% авансово и междинно, но са необходими банкови гаранции и оперативни средства за изпълнението до момента на възстановяване на средствата от ОП.

Важно е да се има предвид, че ЕС фондовете не са предвидени за финансиране на необходим оборотен капитал, а са алтернатива, която дава възможност да се реализират промени и стратегически инвестици, които да направят бизнеса по-жизнеспособен.

Насоки за кандидатстване и необходими документи за BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” могат да се получат на страницата на Оперативна програма “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013 г. За повече информация можете да се обърнете към Невена Младенова на Email a-nemlad@microsoft.com

Skip to main content