QA: Try/Catch i SQL 2005


Fråga: Vid användandet av Try/Catch i SQL Server 2005, kan jag då skräddarsy det felmeddelande som ska skickas tillbaka till klienten även om fel fångas i exempelvis en lagrad procedur?


Svar: Ja, när ett fel fångas så finns det fyra funktioner som returnerar information om det fel som uppstått, dessa är:  • ERROR_NUMBER()
  • ERROR_MESSAGE()
  • ERROR_SEVERITY()
  • ERROR_STATE()

Detta innebär att i Catch-satsen så kan man antingen logga felet eller skapa sitt egna felmeddelande baserat på dessa funktioner. Exemplet nedan visar hur man t ex kan skapa ett felmeddelande som är det egentliga felmeddelandet inbakat som XML för vidare processande i ett annat lager än databasen.


Vi börjar med en enkel tabell:


CREATE TABLE MyTable(id INT, name VARCHAR(10))


Om vi nu tänker oss en lagrad procedur där vi sätter in giltiga värden skulle det kunna se ut så här:


INSERT INTO MyTable VALUES (1, 'String1')


Om vi nu tänker oss att jag försöker köra följande kod:


INSERT INTO MyTable VALUES ('NotValid', 'String2')


Så skulle jag få följande felmeddelande:
Syntax error converting the varchar value 'NotValid' to a column of data type int.


För att lösa detta kan man bädda in uttrycket i en Try/Catch-sats enligt:BEGIN TRY
   INSERT INTO MyTable VALUES ('NotValid', 'String2')
END TRY
BEGIN CATCH

   DECLARE @errMsg VARCHAR(500)
   SET @errMsg = '<ERROR>'
   SET @errMsg = @errMsg + '<CODE>' + CAST(ERROR_NUMBER() AS VARCHAR) + '</CODE>'
   SET @errMsg = @errMsg + '<MSG>' + CAST(ERROR_MESSAGE() AS VARCHAR(400)) + '</MSG>'
   SET @errMsg = @errMsg + '</ERROR>'
   RAISERROR(@errMsg, 17, 1)

END CATCH


Här har jag valt att skapa ett eget felmeddelande i XML-format med originalfelmeddelandets värden och får då följande:
<ERROR><CODE>245</CODE><MSG>Syntax error converting the varchar value 'NotValid' to a column of data type int.</MSG></ERROR>


Möjligheterna är stora; logga felmeddelandet, låt det bubbla vidare uppåt, skapa ett eget meddelande, exekvera annan kod osv.Best practise är att alltid generera ett fel när ett sådant uppstår, inte att dölja dem i en Try/Catch-sats. Detta på grund av att felsökning blir snudd på omöjligt om man inte samtidigt loggar felet någon annanstans.

Skip to main content